BEDIENINGS GELEENTHEDE:

Deur in te skakel en deel te word van `n Bedieningsgroep word jy deel van die Lofdal Familie, waar ons omgee vir mekaar. Deur betrokke te wees leer `n mens om verantwoordelikheid te neem vir mekaar en deel te wees van die Liggaam van Christus. Dit is `n manier om Geestelik te groei en om jou talente en gawes te ontwikkel en te gebruik in God se Koninkryk.

GEBEDSBEDIENING

Die Gebedsbediening sorg dat daar genoegsame gebedsgeleenthede en gebedsondersteuning is. Die Gebedsgroepe kom op verskillende dae en tye bymekaar. Enige een is welkom om deel te word van `n gebedsgroep. Daar is `n Gebedsboek beskikbaar by die Kerkkantoor of by Ontvangs in die kerk waar gebedsversoeke ingeskryf kan word.

VROUE BIDUUR


- Ansie van Wyk
Dinsdae om 9:30 kom vroue in die bidkamer bymekaar vir `n vrouebiduur. Hier word mekaar se laste gedra en vir behoeftes gebid. Alle vroue is welkom om deel hiervan te wees.

VOORBIDDERS


- Betsie Terblanche 
Woensdae om 10:00 kom die voorbidders in die Raadsaal bymekaar.  Daar word ook erstig vir versoeke gebid in hierdie tyd. Enige een is welkom om deel hiervan te wees.

BEMOEDIGINGSSPANNE

- Dr. Lukas Jacobs
Dit is mense wat in spanne uitbeweeg en lidmate gaan besoek wat siek is of `n krisis beleef. Hulle ondersteun en bid saam met ander in nood.  Besoeke word gebring aan:  Bejaardes, Weduwees en Wewenaars, Siekes, Eensames, ens. Mense word bemoedig wat deur `n krisistyd gaan bv.; werk verlies en met afsterwe van `n gesinslid, ens. Kontak Dr. Lukas indien jy deel van hierdie bediening wil wees.

SANG EN MUSIEKBEDIENING

-Elsabe van Loggerenberg
Hierdie bedieningsgroep se passie is om spontane Geesgevulde lof en aanbidding te skep. Die musiekspan se visie is NIE om ‘n professionele, foutlose vertoning met die beste sangers en musikante te lewer nie, maar om God se teenwoordigheid waarlik te ervaar.
Hulle bestuur alle sake wat verband hou met die orkes, voorsangers, aanbiddings leiers, keuse van liedere en aanleer van nuwe liedere. Die beheer van die projektor, “streaming” van die dienste, klankopnames, CD verkope en “Power Point” vertonings word ook deur hulle hanteer.
Daar is altyd ruimte vir hulp en nuwe lede wat saam in die span wil bedien. Geesgevulde mense met sang en musiek talente en wat goeie waardes het, lojaliteit en getrou is met `n passie vir worship, is welkom om vir oudisies te kom. Oefeninge is op Donderdagaande 19:00. Vir oudisies kan Elsabé gekontak word.

VROUE AKSIE

- Connie Jacobs
Die "Vroue Aksie" is ‘n energieke, lewenslustige groep vroue wat `n atmosfeer wil skep waar vroue tuis en geliefd voel. Vroue word aangemoedig om betrokke te raak en diensbaar te wees.  Hulle skep geleenthede waar vroue kreatief kan wees en hul talente en passie kan uitleef.  Dit is `n platform waar vroue die geleentheid kry om saam te werk, te lag, te eet en te speel en mekaar beter te leer ken en verhoudinge te bou. Skakel gerus in en help waar jy kan, by die aksies wat deur die Vroue Aksie reg deur die jaar gehou word.

ONTHALE EN FUNKSIES


Die Vroue Aksie is verantwoordelik vir die organisering en uitvoering van sosiale en geestelike byeenkomste in Lofdal.  Samekomste, fondsinsamelings, funksies en ander aktiwiteite word gereël waar lidmate die geleentheid kry om saam te werk tot die opbou van die liggaam van Christus.  Bv.; Senior ete, Dameskonferensie, Dames tee, Karnaval, Gemeentefees, ens.

VERSIER & MOOIMAAK


Die Vroue Aksie is verantwoordelik om die kerk en fasiliteite te versier en `n aangename atmosfeer te skep waar mense welkom kan voel en op hul gemak kan wees.

WELSYN AKSIE

- Connie Jacobs
Die Welsyn Aksie ondersteun lidmate wat NOOD beleef. Krisis ondersteuning word aan lidmate wat deur `n moeilike tyd gaan gegee, deur o.a.; kos, klere, maatskaplike raad, ens.  Alhoewel daar sporadies na behoeftige-gemeenskappe uitgereik word, is ons fokus grotendeels op nood binne die gemeente.

KLERE STOORTJIE:
- Elsie Kotze
Daar is klere beskikbaar vir mense wat nood ervaar en daar kan met die Kerkantoor gereel word wanneer dit afgehaal kan word.
Ons ontvang graag skoon, bruikbare tweedehandse klere, skoene, beddegoed, ens. Dit kan by die Kerkkantoor afgegee word.

KOSPAKKIES:
- Coralie van der Merwe
Kospakkies word aangekoop en uitgedeel soos behoefte opduik. Finansiele bydraes is baie welkom om te help met hierdie bediening.

 


HANDWERK AKSIE
- Miems Snyman
Op Woensdae  11:00 kom hulle in Lofdal Koffiehuis bymekaar.  Hierdie is ‘n groep vroue wat weekliks bymekaar en pak projekte aan om op ‘n kreatiewe manier behoeftes in die Gemeenskap aan te spreek. Hulle brei en hekel slaapsokkies, serpe en musse asook knie kombersies. Hulle stik ook laslappie kombersies. Alles wat hulle maak word verniet uitgegee waar daar nood is.
Enige een is welkom om in te skakel en te help brei, hekel of stik. Wol en materiaal word benodig en skenkkings is baie welkom en kan by die Kerkkantoor afgegee word.

 


UITREIKE

- Past. Ansie du Preez
Indien jy `n hart en bediening het om ander wat minder bevoorreg is en in nood verkeer te help, is hier `n geleentheid waar jy betrokke kan raak.  Daar word altyd hande benodig om te help met aankope, kos kook en opdien, kinderbediening, voorsangers en nog baie ander dinge. Kontak Past. Ansie as jy betrokke wil raak.
SONHEUWEL:
Dit is n behoeftige blanke woonbuurt buite Pretoria waar ons n gemeente gestig het.  Daar is `n kerk-tent opgerig met al die nodige benodighede. Die inwoners van die park word deur Past.  Ansie en haar Uitreikespan in hul gees, siel en liggaam bedien. Die Woord van die Here word elke Woensdag en Sondag bedien en daarna word daar etes aan almal gegee wat die dienste bywoon.
UITREIK AKSIES:
Past. Ansie organiseer uitreike na plekke en organisasies in die Moot area. Met die aksies word mense se harte en lewens aangeraak en Jesus se liefde gedemonstreer.

EVANGELISASIE ONDERSTEUNING

- Dr. Lukas Jacobs
BID + GEE + GAAN is waaruit die Evangelisasie Aksie bestaan. BID - vir die uitbreiding van die Koningkryk van God en vir die mense wat die evangelie verkondig. GEE offergawes om dit mootlik te maak vir ander om die evangelie te verkondig.   GAAN - ons ondersteun die volgende persone wat bereid is om die Goeie Nuus te verkondig; Pastoor Ansie, Sending Aksie in Indië en die Gemeente vir Dowes.

DRAMA BEDIENING


DRAMAGROEP:
- Connie Jacobs
LYDINGSWEG: Tydens Paastyd word die Lydingsweg in die saal uitgebeeld in verskillende stasie deur visuele uitbeelding, teksverse, handelinge en gebede.  Daar is altyd `n behoefte aan mense om deel te wees van hierdie besondere ervaring. Hier benodig ons kreatiewe, kunstige mense en handige vakmanne om te help om die stasies te bou.
KERSPRODUKSIE:  `n Storie lyn wat die verhaal van Jesus se geboorte vertel, word deur toneel, mumiek, sang, “signing” en lofdanse uitgebeeld. Enige een is welkom om deel hiervan te wees; kinders, tieners en volwassenes is almal baie welkom.  Daar word mense benodig met kennis van klank, multimedia en beligting. Mense is ook nodig wat bereid is om deel te neem in die produksie as akteurs en ook kreatiewe en handige mense wat kan help met die afrigting, kostuums en dekor.

LOFDANSE: 
- Marlene Sturgeon

Donderdae om 5:30 kom die Lofdansers  bymekaar en oefen in die saal. Almal wat op hierdie manier die Here wil loof en aanbid is welkom om deel van die span te word.

CHRISTELIKE BALLETSKOOL: Marlene bied balletklasse aan vir kinders en volwassenes. Enige een is welkom om dit by te woon. Kontak haar gerus vir verdere inligting.


GASVRYHEIDSBEDIENING

- Dr Lukas Jacobs

HELPERS


- Christa en Alwyn Lindholm
Hierdie groep manne en vroue se funksie is om besoekers en lidmate welkom, gemaklik en tuis te laat voel by die kerk en tydens die dienste. Hulle take sluit in: mense te groet en te verwelkom by die deure, uitdeel van Nuusbriefies, opneem van offergawes en enige ander hulp wat nodig is voor en tydens die eredienste. As jy ‘n passie het vir mense en ‘n gawe het om ander tuis en welkom te laat voel, kan jy vir Christa kontak om by hierdie bediening betrokke te kan raak.

MOTORWAGTE


- Hennie Smit
Hierdie is manne wat bereid is om voor en na die dienste die verkeer te beheer en tydens die dienste die motors op te pas. Daar is altyd `n behoefte aan hulp, meld asb aan as jy hiermee wil help.

INSTANDHOUDING & TUINE

- Harm en Elize Erasmus 
Die geboue en tuine het deurentyd aandag en instandhouding nodig. Vir groot projekte word kwotasies ingewin en word van professionele hulp gebruik gemaak, maar daar is ʼn behoefte aan vakmanne wat kan help met alledaagse klein instandhouding werkies.  Indien jy `n vakman is en bereid is om te help met sekere take op die kerkterrein sal ons bly wees as jy die kerkkantoor sal  kontak.